Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017 z dn. 02.11.2017roku na wyłonienie wykonawcy audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej dla IG Krakowiński Spółka Jawna w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa konkurencyjności IG Krakowiński Spółka Jawna poprzez zarządzanie wzornictwem.” w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap I.

02.11.2017, godz. 14:45

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wynikach postępowania zapytania ofertowego nr 1/11/2017 z dnia 02.11.2017 roku.

13.11.2017, godz. 18:30

W związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wyboru Wykonawcy usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie IG KRAKOWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA poprzez co najmniej dwuosobowy zespół audytowy w ramach projektu "Poprawa konkurencyjności IG Krakowiński Spółka Jawna poprzez zarządzanie wzornictwem", kod CPV usługi 79212000-3 Usługi audytu, w ramach Działania 1,4 "Wzór na konkurencję", I Osi priorytetowej: "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, informujemy, że wybrany Wykonawca usługi to: CODE DESIGN SP. Z O.O., 40-950 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10.

Dokumenty do pobrania: